Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky Vám poskytnou ucelené informace související s objednávkou v našem obchodě. Pokud nenajdete informaci, kterou hledáte, kontaktujte naše pracovníky na telefonním čísle 266 313 546 po - pá od 8:00 do 16:00  hodin nebo na emailové adrese sketchup@3epraha.cz.
 

Vyplněním a potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Reklamačním a Nákupním řádem. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká odesláním potvrzení objednávky na email kupujícího. Není-li návrh na uzavření smlouvy přijat zcela bez odchylek a bezpodmínečně, kupní smlouva uzavřena není (smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění, dále jen „NOZ“).

USTANOVENÍ

Provozovatelem  internetového obchodu sketchup.cz (dále jen prodávající) je: 

3E Praha Engineering, a.s.
U Uranie 954/18
Praha 7, 170 00
Tel: 284 823 127
E-mail: info@3epraha.cz
IČ: 001 69 277
DIČ: CZ00169277

Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené v tomto internetovém obchodě jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky.

Tento nákupní řád platí pro objednávání zboží ze sortimentu internetového obchodu sketchup.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Smlouvu je možné uzavřít v českém a slovenském jazyce.

Prodávající není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) NOZ.

PROVEDENÍ NÁKUPU A UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 1. Jednotlivé kroky průběhu nákupu jsou podrobně popsány v sekci Jak nakupovat.
 2. Po provedení objednávky zůstává smlouva prodávajícím uložena a kupující má ke smlouvě přístup přes speciální odkaz, který od prodávajícího obdrží.
 3. Popis hlavních vlastností, údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy a cena, jsou součástí popisu každého zboží.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající potvrzuje uzavření kupní smlouvy formou elektronického potvrzení objednávky.
 5. Prodávající dodá kupujícímu zboží na základě zaplacené zálohové faktury (nejedná-li se o dobírku), která je kupujícímu zaslána zároveň s potvrzením objednávky.
 6. Prodávající prohlašuje, že reklama zobrazená na stránkách internetového obchodu, není závaznou nabídkou.
 7. Zákazníci berou na vědomí a souhlasí, že nejsou oprávněni požadovat namísto dárku či bonusu peněžité plnění. Provozovatel e-shopu sketchup.cz tímto není vůči zákazníkům nijak zavázán. Na bonusy a dárky není právní nárok. Provozovatel neposkytuje jakákoli další plnění, než jsou uvedená v nákupním řádu. Provozovatel neodpovídá za plnění dodávaní třetími stranami a za vady bonusů či dárků neodpovídá. Za plnění případných daňových povinností s dárkem či bonusem související je plně odpovědný kupující či zákazník.

DODACÍ PODMÍNKY 

 1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, které bylo vyplněno ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující místo jiné.
 2. Za dodání zboží se považuje převzetí zboží kupujícím., popř. odeslání zboží (distribuce elektronicky) kupujícímu na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.
 3. Prodávající dodá zboží  do 14 dní od připsání celkové ceny za zboží, tj. včetně balného, ceny za dodání a případných dalších nákladů. Pokud prodávající zjistí, že není schopen kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě dodat, musí mu to neprodleně oznámit a sdělit mu také dobu, o kterou se standardní doba prodlužuje. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího vysvětlení odstoupit. To však neplatí, jsou-li splněny podmínky v oddílu III. odst.4.
 4. Dodací lhůta stanovená v předchozím odstavci se netýká zboží, u něhož je výslovně uvedena dodací doba delší. O konkrétní dodací lhůtě u jednotlivého zboží je kupující informován v detailním popisu zboží na stránkách internetového obchodu.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží, které se již přestalo vyrábět, nemá ho na skladě nebo se u něj výrazně zvýšila cena. O zvýšení ceny je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat a domluvit se na dalším postupu odstoupení od smlouvy a vrácení peněz kupujícímu (v případě, že již došlo k zaplacení zálohové faktury), objednání jiného zboží a finanční dorovnání ceny.
 6. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty a PPL jako balík nebo elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce (zpravidla s nutností aktivace po internetu).
 7. Cena jednotlivých způsobu dodání je uvedena v sekci Jak nakupovat a také v průběhu objednávky při výběru způsobu dodání.

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 1. Kupní cena zboží je splatná na základě výzvy k úhradě, resp. zálohové faktury, před dodáním zboží (nejedná-li se o platbu dobírkou).
 2. Jednotlivé způsoby platby jsou uvedeny v sekci Jak nakupovat a také v průběhu objednávky při výběru způsobu dodání.
 3. K cenám elektronických licencí není připočítáno poštovné a balné.
 4. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Cena bez DPH je uvedena v závorce pod cenou a bude zobrazena nejpozději před dokončením objednávky. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu na vyžádání daňový doklad.
 5. Při větším odběru může být kupujícímu poskytnuta sleva. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Veškeré nakládání s osobními údaji na sketchup.cz  se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
 2. Společnost 3E Praha Engineering, a.s  prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči kupujícím.
 3. 3E Praha Engineering, a.s. při své činnosti neposkytuje osobní informace o svých klientech třetí osobě, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích. Současně prohlašuje, že informace bude využívat výlučně pro svoji potřebu.