Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky Vám poskytnou ucelené informace související s objednávkou v našem obchodě. Pokud nenajdete informaci, kterou hledáte, kontaktujte naše pracovníky na telefonním čísle 266 313 546 po - pá od 8:00 do 16:00 hodin nebo na emailové adrese sketchup@3epraha.cz.
 

Vyplněním a potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Reklamačním a Nákupním řádem. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká odesláním potvrzení objednávky na email kupujícího. Není-li návrh na uzavření smlouvy přijat zcela bez odchylek a bezpodmínečně, kupní smlouva uzavřena není (smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění, dále jen „NOZ“).

Ustanovení

Provozovatelem  internetového obchodu sketchup.cz (dále jen prodávající) je: 

3E Praha Engineering, a.s.
U Uranie 954/18
Praha 7, 170 00
Tel: 284 823 127
E-mail: info@3epraha.cz
IČ: 001 69 277
DIČ: CZ00169277

Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené v tomto internetovém obchodě jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky.

Tento nákupní řád platí pro objednávání zboží ze sortimentu internetového obchodu sketchup.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Smlouvu je možné uzavřít v českém a slovenském jazyce.

Prodávající není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) NOZ.

Provedení nákupu a uzavření smlouvy

 1. Jednotlivé kroky průběhu nákupu jsou podrobně popsány v sekci Jak nakupovat.
 2. Po provedení objednávky zůstává smlouva prodávajícím uložena a kupující má ke smlouvě přístup přes speciální odkaz, který od prodávajícího obdrží.
 3. Popis hlavních vlastností, údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy a cena, jsou součástí popisu každého zboží.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající potvrzuje uzavření kupní smlouvy formou elektronického potvrzení objednávky.
 5. Prodávající dodá kupujícímu zboží na základě zaplacené zálohové faktury (nejedná-li se o dobírku), která je kupujícímu zaslána zároveň s potvrzením objednávky.
 6. Prodávající prohlašuje, že reklama zobrazená na stránkách internetového obchodu, není závaznou nabídkou.
 7. Zákazníci berou na vědomí a souhlasí, že nejsou oprávněni požadovat namísto dárku či bonusu peněžité plnění. Provozovatel e-shopu sketchup.cz tímto není vůči zákazníkům nijak zavázán. Na bonusy a dárky není právní nárok. Provozovatel neposkytuje jakákoli další plnění, než jsou uvedená v nákupním řádu. Provozovatel neodpovídá za plnění dodávaní třetími stranami a za vady bonusů či dárků neodpovídá. Za plnění případných daňových povinností s dárkem či bonusem související je plně odpovědný kupující či zákazník.

Dodací podmínky

 1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, které bylo vyplněno ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující místo jiné.
 2. Za dodání zboží se považuje převzetí zboží kupujícím., popř. odeslání zboží (distribuce elektronicky) kupujícímu na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.
 3. Prodávající dodá zboží  do 14 dní od připsání celkové ceny za zboží, tj. včetně balného, ceny za dodání a případných dalších nákladů. Pokud prodávající zjistí, že není schopen kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě dodat, musí mu to neprodleně oznámit a sdělit mu také dobu, o kterou se standardní doba prodlužuje. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího vysvětlení odstoupit. To však neplatí, jsou-li splněny podmínky v oddílu III. odst.4.
 4. Dodací lhůta stanovená v předchozím odstavci se netýká zboží, u něhož je výslovně uvedena dodací doba delší. O konkrétní dodací lhůtě u jednotlivého zboží je kupující informován v detailním popisu zboží na stránkách internetového obchodu.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží, které se již přestalo vyrábět, nemá ho na skladě nebo se u něj výrazně zvýšila cena. O zvýšení ceny je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat a domluvit se na dalším postupu odstoupení od smlouvy a vrácení peněz kupujícímu (v případě, že již došlo k zaplacení zálohové faktury), objednání jiného zboží a finanční dorovnání ceny.
 6. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty a PPL jako balík nebo elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce (zpravidla s nutností aktivace po internetu).
 7. Cena jednotlivých způsobu dodání je uvedena v sekci Jak nakupovat a také v průběhu objednávky při výběru způsobu dodání.

Platební podmínky

 1. Kupní cena zboží je splatná na základě výzvy k úhradě, resp. zálohové faktury, před dodáním zboží (nejedná-li se o platbu dobírkou).
 2. Jednotlivé způsoby platby jsou uvedeny v sekci Jak nakupovat a také v průběhu objednávky při výběru způsobu dodání.
 3. K cenám elektronických licencí není připočítáno poštovné a balné.
 4. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Cena bez DPH je uvedena v závorce pod cenou a bude zobrazena nejpozději před dokončením objednávky. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu na vyžádání daňový doklad.
 5. Při větším odběru může být kupujícímu poskytnuta sleva. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.

Reklamační podmínky

 1. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
 2. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
 3. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
 • Při odstranitelné vadě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat místo o opravy vady (opravy) výměnu vadné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.
 • Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci pro daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).
 • Reklamace se považuje za vyřízenou, skončí-li reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

4. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo má-li za to, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (http://www.mhcr. cs/seznam-subjektů-alternativního-řešení-spotřebitelských-sporů/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

Ochrana osobních údajů

 1. Veškeré nakládání s osobními údaji na sketchup.cz  se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
 2. Společnost 3E Praha Engineering, a.s  prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči kupujícím.
 3. 3E Praha Engineering, a.s. při své činnosti neposkytuje osobní informace o svých klientech třetí osobě, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích. Současně prohlašuje, že informace bude využívat výlučně pro svoji potřebu.